Eesti Ajakirjanike Liit
Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) ühendab ja esindab kutselisi ajakirjanikke ja meediatöötajaid. Liidu eesmärk on hoida, arendada ja väärtustada ajakirjanduskultuuri ning toetada liikmete loometegevust.


Ajakirjanike Liidu liikmena saad
• olla solidaarne teiste ajakirjanikega
• mõjutada ajakirjanike huvide esindamist seadusloomes Eestis ja väljaspool
• laiema ligipääsu erialasele teabele
• osaleda rahvusvahelises erialases koostöös
• vajadusel juriidilist nõu
• tuge oma töökohas liidu osakonna moodustamiseks
• üleilmselt tunnustatud Eesti pressikaardi ja/või rahvusvahelise pressikaardi (IFJ kaardi)


EAL on poliitiliselt sõltumatu, vabatahtlik loome- ja kutseliit, mis lähtub oma tegevuses esmalt liikmete sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutsealaste õiguste ja huvide kaitsmisest ning esindab kõiki Eesti ajakirjanikke seadusloomes ja rahvusvahelistes suhetes. .

EAL on Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) täisliige. EAL kuulub Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL).