Image

• Projekti juht või autor peab selgelt väljendama oma ootusi ja käsitlust.


• Kohalik ajakirjanik peab selgelt esitlema oma huvisid ja võimeid.


• Kohalikule ajakirjanikule peab jääma õigus ise valida, kuidas neid koostööprojektis nimetatakse. Näiteks võttekorraldaja (fikser), tõlk, väliprodutsent, kohalik reporter, võtteprodutsent, vabakutseline ajakirjanik (stringer), konsultant, või ajakirjanik vm.


• Kohaliku ajakirjanikku tuleb teavitada turvariskidest. Samuti peab kohalik ajakirjanik selgitama võimalikke riske projektimeeskonnale.

• Kohaliku ajakirjaniku töö- ja turvalisustingimused peavad olema samasugused kui projekti põhimeeskonnal. Alati kui võimalik, peab kohalik ajakirjanik saama sobiva kindlustuskaitse. See peaks sarnanema oma välisreporteritele ja korrespondentidele pakutavale kaitsele.


• Projekti alguses tuleb selgelt kokku leppida, kas kohalikult ajakirjanikult oodatakse ka toimetaja-reporterina tegutsemist.

• Tööülesanded tuleb kirja panna lepingus (või muus kirjalikus ehk taasesitamist võimaldavas vormis), mille kirjutavad alla nii projekti juht/autor/esindaja kui ka kohalik ajakirjanik. Töötingimuste ja -ülesannete (nt projekti kestus, intervjueerimine, tõlkimine jms) muutmine peab kajastuma lepingu lisana või kirjaliku lisakokkuleppena.


• Töötasus tuleb kokku leppida enne töö algust ja see peab arvesse võtma turuhindu, sealhulgas ka inflatsiooni. Ka tasumise viisis, makseviisis ja valuuta tuleb kokku leppida enne töö algust.

• Tagamaks usaldust, vastutustunnet, õiglast kohtlemist ja töötasu, peab tööandja kõik tasumistingimused selgelt kirja panema.

• Töötasu tuleb maksta õigeaegselt ja maksetähtajad peavad olema kirjas lepingus või kirjalikus kokkuleppes. Kui töö iseloom projekti ajal muutub, tuleb tasu üle vaadata ja uus määr panna kirja lepingulisasse või muusse vormi.


• Kohaliku ajakirjaniku osalust projektis tuleb ära märkida avaldatud materjalis. Märkimise määras tuleb leppida kokku projekti lepingut sõlmides ja kui kohaliku ajakirjaniku roll/töömaht muutub, tuleb lepingule teha lisa või panna kirja muus vormis.

• Kui projekti tulemus esitatakse auhinnale, peab tegijate seas nimetama ka kohalikku ajakirjanikku.

• Kui kohalik ajakirjanik äramärkmimist mingil põhjusel ei soovi (nt julgeoleku, allikakaitse probleemide vms tõttu), tuleb selles toimetajaga eraldi kokku leppida.


• Kui kohalik ajakirjanik osaleb loo sisu loomises märkimisväärselt, peab tal olema võimalus lõpptulemust näha enne avaldamist.


• Kohalikul ajakirjanikul peab olema võimalus probleemide korral pöörduda projekti korraldava kanali juhtide poole. Talle peab andma projekti korraldava kanali kontaktisiku andmed, kellega suhelda töötasu asjus, eriti tasumise viibimise juhul.

• Kõigist tasumise, kindlustuse, julgeoleku, tunnustamise, ametinimetuse, autoriõiguste, tööülesannete (sealhulgas võtetele eelneval ja järgneval perioodil), ajakirjandusliku panuse ja muude sarnaste probleemide puhul peab projekti korraldava kanali juhtkond reageerima kiiresti ja asjakohaselt. Konflikti lahendamisse tuleb kaasata kõik osapooled.


• Kui meediaorganisatsioon nõustub nende tingimustega, peavad nad tagama, et neid järgivad ka nende muud lepingupartnerid oma koostöödes kohalike ajakirjanikega.Global Reproting Centre/ Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon