Ajakirjaniku autoriõigused


Autoriõigusega kaitstakse loomingulist tööd, mille tulemus on teos. Teose autor saab olla vaid füüsiline isik. Juriidiline isik (toimetus, väljaandja) saab olla autori varaliste õiguse omanik.


Autoriõigusega kaitstud teos on mistahes originaalne tulemus kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on mingit tajumist ja taasesitamist võimaldavas vormis, mis on kas avaldatud või avaldamata.

Näiteks kuuluvad nimekirja hulka publitsistika, artiklid, suulised teosed, fotod, arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud ja muud teosed.


Autoriõigusega ei kaitsta ideid, kujundeid, mõisteid, teooriaid, fakte ja andmeid, päevauudiseid kui sündmust (Euroopa kohtu lahendi ja Berni konventsiooni tõlgenduse kohaselt).


Autoriõigused jagunevad:


Autor peaks andma väljaandjale üle vaid need varalised õigused, mis on vajalikud teose väljaandes avaldamiseks. Isiklikud õigused on põhiõigused, mida autor ei peaks loovutama.


Samas on väljaandjal (meediateenuse osutajal, sh. kirjastusel või toimetusel) võimalus valida, mida avaldada, ja tal on toimetusvastutus.


Töölepingu alusel oma otseste tööülesannete täitmisel loodud teose varalised õigused teose kasutamiseks lähevad üle tööandjale, kui töölepingus pole kirjas, et need jäävad autorile.


Isiklike õiguste osas võib töövõtja anda tööandjale nende kasutamiseks litsentsi ehk kasutusõiguse, kuid mitte oma maine ja autorsuse osas. Litsentsimistingimused tuleks lahti kirjutada, mitte lubada oma isiklikke õigusi kasutada tähtajatult ja kogu maailmas lihtlitsentsiga.


Litsentside liigid on lihtlitsents (kasutusõigus on nii litsentsi andjal kui ka saajal), ainulitsents (kasutusõigus on vaid litsentsi saajal) ja all-litsents (litsentsisaaja võib kasutusõigust kolmandatele isikutele üle anda).


Alates 2019. aastast kehtivad uued õigused, mille aluseks on EL direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul:


• Tööandjal/väljaandjal tekkis kohustus vähemalt kord aastas teavitada autorit, millist tulu tema teose kasutamisest on saadud. Autoriõiguste üleandmine teavitamiskohustust ei tühista. Põhimõtteliselt on teavitamiskohustus ajaliselt piiramata.


• Töötaja saab oma autoriõiguste loovutamise eest tasu, kuid kokkulepitud tasu tuleks üle vaadata, kui teost saadab ootamatult suur edu (nn best-seller klausel).


• Autoril on õigus teose loovutamine üles öelda, kui väljaandja ei hakka teost kasutama. Lepingutes oleks vaja tähtaegades kokku leppida.Rohkem materjali ajakirjaniku autoriõigustest on liidu liikmete siseringi lehel.