XXVIII kongress

 

Eesti Ajakirjanike Liidu 28. kongress

PROTOKOLL

21. mai 2015.a.

Eesti Raadio I stuudio

Kreutzwaldi 14, Tallinn

Kongressi algus kell 12.00 ja lõpp kell 16.00

1. Kongressi rakendamine

Kongressi avamine

Kongressi avab EAL esimees Meelis Süld

Kongressist osavõtt

EAL-i kongressile on kutsutud kõik 310 liiget. Vastavalt Põhikirja 10.9.2 punktile võib kongress vastu võtta otsuseid, kui on esindatud viiendik EALi liikmeskonnast pluss üks liige.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile (Lisa 1).

Toimkondade valimine

Kongressi juhatajaks valiti Madis Kimmel

Protokollijaks valiti Varja Sootak

Poolt:83

Vastu:0

Erapooletuid:0

Valiti 2 liikmeline häältelugemiskomisjon:

1.Milla Mägi

2.Ene Pajula

Poolt:83

Vastu:0

Erapooletuid:0

Valiti 3 liikmeline mandaatkomisjon:

1.Aita Nurga

2.Arvi Matvei

3.Piret Mäeniit, esimees

Poolt:83

Vastu:0

Erapooletuid:0

Koosoleku juhataja luges ette päevakorra:

Päevakord:

1. Kongressi rakendamine

2. Mandaatkomisjoni aruande esitamine ja selle kinnitamine

3. Auliikmete nimetamine 4. Juhatuse tegevuse aruanne ja selle kinnitamine

5. Ülevaade EAL esindaja tegevusest Kultuuri Kojas

6. Ülevaade EALi seenioride klubi tegevusest

7. Revisjonikomisjoni ettekanne ja selle kinnitamine

8. 2014. majandusaruande esitamine ja selle kinnitamine

9. 2015. aasta eelarve esitamine ja selle kinnitamine

10. 2 juhatuse liikme (Peeter Ernitsa ja Madis Kimmeli) asendusliikme kinnitamine

11. Avatud mikrofon

12. Kongressi lõpetamine

Kongressi päevakord vastab kutsele (lisa nr 2)

Juhatuse tegevuse aruandeks 30 minutit, revisjonikomisjoni aruandeks 10 minutit, auliikme ja juhatuse liikme kandidaatide tutvustuseks kuni 10 minutit, sõnavõtuks 3 minutit, repliigiks-küsimuseks 1 minut.

Kongress otsustas päevakorra ja kongressi läbiviimise kodukorra kinnitada.

Poolt:83

Vastu:0

Erapooletuid:0

Enne päevakorrapunktide juurde asumist mälestati leinaseisakuga kongresside vahelisel perioodil lahkunud EAL-i liikmeid Mark Levinit, Raivo Lugimad, Maido Maadikut.

2. Mandaatkomisjoni aruanne

Mandaatkomisjoni aruande esitas mandaatkomisjoni esimees Piret Mäeniit. Aruanne on lisatud protokollile (lisa nr. 3)

Kongress otsustas mandaatkomisjoni aruande kinnitada:

Poolt:83

Vastu:0

Erapooletuid:0

3. Auliikmete nimetamine

Juhatuse liikme Helle Tiikmaa esitab ettepaneku anda auliikme nimetus Asta Kiitamile. Kandidaadi tutvustab Milla Mägi (Lisa nr 4)

Seenioride klubi esindaja Harri Treial esitab ettepaneku anda auliikme nimetus Voldemar Lindströmile ja tutvustab kandidaati (Lisa nr 5) Hääletamine toimus eraldi kummagi kandidaadi poolt

Asta Kiitami kandidatuuri

Poolt:78

Vastu:0

Erapooletuid:0

Voldemar Lindströmi kandidatuuri Poolt: 69

Vastu:1

Erapooletuid: 3

Kongress otsustab anda auliikme nimetuse Asta Kiitamile

Kongress otsustab anda auliikme nimetuse Voldemar Lindströmile

4. Juhatuse tegevuse aruanne

Juhatuse tegevuse aruande kandis ette juhatuse esimees Meelis Süld koos juhatuse liikmete Helle Tiikmaa ja Ene Pajulaga. Aruande slaidid protokollile (lisa nr. 6), tekst on stenogrammis

Kongress otsustas juhatuse aruande kinnitada:

Poolt:84

Vastu:0

Erapooletuid:0

5. Ülevaade EAL esindaja tegevusest Kultuuri Kojas

Ülevaate esitab Ajakirjanike Liidu esindaja Kultuuri Kojas Piret Mäeniit (tekst stenogrammis)

6. Ülevaade EALi seenioride klubi tegevusest

Ülevaate esitab seenioride klubi eestvedaja Harri Treial (tekst stenogrammis)

7. EAL-i 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

EAL-i 2014. aasta majandusaasta aruande kandis ette EAL-i juhatuse liige Madli Vitismann

Kongress otsustas 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitada (lisa nr. 7)

Poolt:84

Vastu:0

Erapooletuid:0

8. Revisjonikomisjoni aruanne

Aruande luges ette Helle Tiikmaa. Aruanne lisatud protokollile (lisa nr.8)

Kongress otsustas revisjonikomisjoni aruande kinnitada:

Poolt:84

Vastu:0

Erapooletuid:0

9. 2015. majandusaasta eelarve kinnitamine

2015. aasta eelarve kava esitles juhatuse liige Madli Vitismann (lisa nr. 9)

Kongress otsustas 2015. aasta eelarve kinnitada.

Poolt:84

Vastu:0

Erapooletuid:0

10. Kahe juhatuse asenduskandidaatide nimetamine

Kandidaatide vahetuse asjus võtab sõna Meelis Süld.

Vahetuskandidaadid – Peeter Ernitsat asendab Natalja Sikkemäe-Org ja Madis Kimmelit asendab Alice Rahuoja.

Meelis Süld selgitab Peeter Ernitsa tagasikutsumise asjaolusid.

Madis Kimmel selgitab enda taandamise palve asjaolusid.

Küsimustega esinesid Jüri Ehasalu ja Margarita Kornõševa ning selgitusega Piret Mäeniit.

Kandidaatide hääletamine toimus eraldi. Peeter Ernitsa asendamine Natalja Sikkemäe-Oruga Poolt:79

Vastu:4

Erapooletuid:1

Madis Kimmeli asendamine Alice Rahuojaga

Poolt: 83

Vastu: 0

Erapooletuid: 1

Kongress otsustab kinnitada uute juhatusliikmetena kinnitada Natalja Sikkemäe-Org ja Alice Rahuoja.

11. Avatud mikrofon

Sõnavõtuga esinesid:

1. Margarita Kornõševa

Sõnavõtud on esitatud protokolli stenogrammis (Lisa nr 10)

12. Kongressi lõpetamine

Kongressi lõppsõnaga esines EAL-i juhatuse esimees Meelis Süld

Kongress lõppes kell 15.25