Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  - XXVIII kongress
  - XXVII kongress
  - XXVI kongress
  - XXV kongress
  - XXIV kongress
  - XXIII kongress
  - XXII kongress
  - XXI kongress
  - XX kongress
  - XIX kongress
  - XVIII kongress
  - XVI kongress
  - XV kongress
  - XIV kongress
  - XIII kongress
  - XIII kongress
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

XXVI kongress

Eesti Ajakirjanike Liidu 26. Kongress

PROTOKOLL

24.mai 2013

Tallinna Ülikooli aula

Narva mnt. 25, Tallinn

Kongressi algus 13.00

Kongressi lõpp 17.10

1. Kongressi rakendamine

Kongressi avamine

Kongressist osavõtt

EALi kongressile on kutsutud kõik 332 liidu liiget. Vastavalt EALi põhikirja punktile 10.9.2 võib kongress vastu võtta otsuseid, kui on esindatud viiendik EALi liikmeskonnast pluss üks liige (st 68).

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile (Lisa 1)

Toimkondade valimine

Kongressi juhatajaks valiti Meelis Süld

Protokollijaks valiti Varja Sootak

Poolt : 91

Vastu:0

Erapooletu:0

Valiti kolmeliikmeline mandaatkomisjon.

1.Merike Viilup

2. Arvi Matvei

3. Madis Kimmel

Komisjoni esimeheks sai Merike Viilup

Poolt :91

Vastu:0

Erapooletu:0

Valiti kaheliikmeline häältelugemiskomisjon

1.Vivian Vulp

2. Piret Mäeniit

Poolt :91

Vastu:0

Erapooletu:0

Kongressi päevakord:

Kongressi päevakorra luges ette kongressi juhataja Meelis Süld

• Kongressi rakendamine

• Mandaatkomisjoni aruanne ja kinnitamine

• Juhatuse tegevuse aruanne ja selle kinnitamine

• Revisjonikomisjoni ettekanne ja selle kinnitamine

• 2012. majandusaruande esitamine ja selle kinnitamine

• Liikmemaksu miinimumi määramine

• 2013. majandusaasta eelarve esitamine ja selle kinnitamine

• Põhikirja redaktsioonilised muutused – komisjoni kokkukutsumine

• Juhatuse koosseisu muutmine

• Uue auliikme nimetamine – Sulev Uus

• Aasta ajakirjaniku preemia konkursi väljakuulutamine

• Kinnisvara ülevaade

• Avatud mikrofon

Kongressi päevakord vastab kutsele (Lisa 2)

Kongressi kodukord: Juhatuse tegevuse aruandeks anti aega 20 minutit, revisjonikomisjoni aruandeks 10 minutit, sõnavõtuks 3 minutit ja repliigiks-küsimuseks 1 minut.

Kongress otsustas päevakorra ja kongressi läbiviimise kodukorra kinnitada.

Poolt : 91

Vastu:0

Erapooletu:0

2. Mandaatkomisjoni aruanne

Mandaatkomisjoni aruande esitas esimees Merike Viilup.

Aruanne lisatud protokollile (Lisa 3)

Kongressile saabus ja registreerus 107 EALi liiget: isiklikult kohal 59 Volitustega esindatud 48

Vastavalt Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seadusele ja Eesti Ajakirjanike Liidu põhikirja punktile 10.9.2 võib kongress vastu võtta otsuseid, kui esindatud on viiendik pluss üks liige (68). Eesti Ajakirjanike Liidu 26. Kongress on otsustusvõimeline. Hilinemisega saabunud liikmeid mandaatkomisjoni aruandes arvestatud ei ole.

Poolt : 91

Vastu:0

Erapooletu: 0

3. Juhatuse tegevuse aruanne

Juhatuse tegevuse aruande kandis ette juhatuse esimees Peeter Ernits koos juhatuse aseesimehe Helle Tiikmaa, Piret Mäeniidu ja Meelis Süllaga.

Aruanne on lisatud protokollile (Lisa 4)

Kongress otsustas juhatuse aruande kinnitada.

Poolt :103

Vastu:0

Erapooletu:0

4. EALi 2012. aasta majandusaruande kinnitamine

EALi 2012. aasta majandusaruande kandis ette juhatuse liige Madli Vitismann (Lisa 5)

Kongress otsustas 2012. aasta majandusaruande kinnitada.

Poolt :107

Vastu:0

Erapooletu:0

5. Revisjonikomisjoni ettekanne

Revisjonikomisjoni aruande esitas revisjonikomisjoni liige Aivar Kaljusaar.

Aruanne on lisatud protokollile (Lisa 6)

Kongress otsustas revisjonikomisjoni aruande heaks kiita.

Poolt :105

Vastu:0

Erapooletu:0

6. Liikmemaksu miinimumi määramine

Ettepaneku esitas Helle Tiikmaa. Eesmärgiks kindlustada, et liikmemaksude maksmisel ei kasutata valesti 0,7% maksu eesmärki ja tasutakse miinimum tasemel maksud – pensioniealistel mitte alla 29.00 ja tööealistel mitte alla 50.00. Erandid on võimalikud juhatusele tehtud avalduste alusel ja juhatuse otsusel.

Kongress otsustas ettepaneku kinnitada.

Poolt :71

Vastu:35

Erapooletu:1

7. 2013. majandusaasta eelarve esitamine ja kinnitamine

EALi juhatuse liige Madli Vitismann esitles 2013. aasta eelarve kava (lisa 7)

Kongress otsustas 2013. aasta eelarve kinnitada.

Poolt :109

Vastu:0

Erapooletu: 0

8. Põhikirja redaktsiooniliste muutuste ettevalmistamiseks komisjoni moodustamine

Juhatuse seisukoha põhikirja muudatuste vajadusest esitas Helle Tiikmaa

Redaktsioonikomisjoni koosseis määrati 5-7 liikmeliseks ja esialgu kinnitati komisjoni koosseisu:

1. Tiiu Salasoo

2. Jüri Ehasalu

3. Piret Mäeniit

4. Meelis Süld

Ülejäänud komisjon kinnitatakse juhatuse otsusega liikmete ettepanekute põhjal.

Kongress otsustas komisjoni esimesed liikmed ja selle moodustamise põhimõtte heaks kiita.

Poolt :97

Vastu:0

Erapooletu:0

9. Juhatuse koosseisu muutmine

Juhatusse kuulumisest soovis loobuda Olga Šubin (avaldus lisatud lisa 8) ja juhatuse andmeil pole töös 2012 aastal osalenud Juuli Laanemets, kes lisaks on ka maksuvõlglane ja seetõttu liidus liikmeskonnast välja arvatud. Juhatuse ettepanek kongressile – vähendada juhatuse koosseisu 8 liikmele. Määrata uueks juhatuse liikmeks Madis Kimmel (nõusolek Lisa 9a).

Kongress otsustas kutsuda tagasi juhatuse liikme kohalt Olga Šubini ja nimetada tema asendusliikmeks Madis Kimmeli, volituste kehtivusega kuni järgmise kongressi toimumiseni.

Poolt :105

Vastu:0

Erapooletu:2

Kongress otsustas tagasi kutsuda juhatuse liikme kohalt Juuli Laanemetsa

Poolt: 107

Vastu:0

Erapooletu:0

Kongress otsustas mitte rahuldada juhatuse ettepanekut vähendada juhatuse koosseisu kaheksale liikmele ja Juuli Laanemetsa asendusliikmeks esitati Mark Levin ja Natalja Sikkemäe-Org (nõusolekud lisatud lisa 9b). Hääletus korraldatakse salajane. Mark Levini kandidatuuri toetas 36 ja Natalja Sikkemäe kandidatuuri toetas 66 hääletajat. Valituks ostub Natalja Sikkemäe-Org, volituste kehtivusega kuni järgmise kongressi toimumiseni.

10. Sulev Uusi EALi auliikmeks nimetamine

Juhatuse ettepaneku nimetada EALi auliikmeks kauaaegne liidu liige, kogenud ja staazikas ajakirjanik ning õppejõud Sulev Uus esitas Helle Tiikmaa. Sulev Uusi tegevusest ja tööst rääkis Varja Sootak. Ettepaneku toetuseks esinesid Jüri Ehasalu ja Viljar Ansko.

Kongress otsustas nimetada Sulev Uusi EALi auliikmeks.

Poolt : 96

Vastu:0

Erapooletu:0

11. Aasta ajakirjaniku preemia konkursi väljakuulutamine

Kolleegipreemia Aasta ajakirjaniku konkursi kuulutas välja EALi juhatuse esimees Peeter Ernits. Nominantide esitamise tähtajaks määrati 1.november ja laureaat kuulutatakse välja aasta lõpuks.

12. Kinnisvara seisu ülevaade

Ettekande EALi Kosemetsa kinnistu olukorrast tegi juhatuse liige Madli Vitismann.

13. Avatud mikrofon

Sõna võtsid:

Tiiu Salasoo, kes meenutas Ajakirjanike Kodu Kosemetsa kinnistul

Madis Kimmel noorte ajakirjanike sektsiooni loomisest

Ülo Vooglaid vajadusest ajakirjanduses julgemalt probleeme tõstatada ja arutada

14. Kongressi lõpetamine

Kongressi lõppsõnaga esines EALi juhatuse esimees Peeter ErnitS

s