Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  - XXVIII kongress
  - XXVII kongress
  - XXVI kongress
  - XXV kongress
  - XXIV kongress
  - XXIII kongress
  - XXII kongress
  - XXI kongress
  - XX kongress
  - XIX kongress
  - XVIII kongress
  - XVI kongress
  - XV kongress
  - XIV kongress
  - XIII kongress
  - XIII kongress
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

XXV kongress

PROTOKOLL
 
21. aprill 2012
Tallinna Ülikooli aula
Narva mnt 25, Tallinn
Kongressi algus kell 13.00
Lõpp kell 17.04
 
Kongressi rakendamine
 
Kongressi avamine
 
Kongressi avas EAL-i esimees Peeter Ernits
 
Kongressist osavõtt
 
EAL-i kongressile olid kutsutud kõik 422 liiget. Vastavalt EAL-i põhikirja punktile 10.9.2 võib kongress vastu võtta otsuseid, kui on esindatud viiendik EAL-i liikmeskonnast pluss üks liige (st 85).
Hinnanguliselt oli kvoorum rohkearvuliselt koos.
 
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile (Lisa 1).
 
Toimkondade valimine
 
Kongressi juhatajaks valiti Meelis Süld.
Protokollijaks valiti Eve Osa.
 
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
Valiti kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon.
 
1. Marika Katarina Arendi Elita von Wolsky
2. Varje Sootak
3. Vivian Vulp
 
Poolt: 146
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
Valiti kaheliikmeline mandaatkomisjon.
 
1. Merike Viilup
2. Arvi Matvei
Mandaatkomisjoni esimeheks sai Merike Viilup.
Poolt: 146
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
Kongressi juhatajaluges ettepäevakorra.
 
Kongressi päevakord
  • Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine;
  • juhatuse ettekanne ja selle kinnitamine;
·         revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine;
·         2011. aasta majandusaruande kinnitamine;
·         2012. majandusaasta eelarve kinnitamine ja eelarve tasakaalustamine liikmemaksu määra muutmise teel;
·         Ametiühingulise katusorganisatsiooni kuuluvuse ja edasiste sammude otsustamine (TALO liikmelisuse säilitamine või EAKL-iga ühinemine);
·         põhikirja redaktsioonilised muudatused;
·         loomeliidu küsimus ja Kultuurikoja liikmelisuse üle otsustamine;
·         EAL-i kinnisvara puudutavate lepingute kohta otsuse langetamine;
·         avatud mikrofon (sõnavõtud).
 
Kongressi päevakord vastab kutsele (Lisa 2).
 
Juhatuse tegevuse aruandeks anti 20 minutit, revisjonikomisjoni aruandeks 10 minutit, sõnavõtuks 3 minutit, repliigiks-küsimuseks 1 minut.
 
Kongress otsustas päevakorra ja kongressi läbiviimise kodukorra kinnitada.
 
Poolt: 146
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
Enne päevakorrapunktide juurde asumist mälestati leinaseisakuga kongressidevahelisel perioodil lahkunud EAL-i liikmeid Helju Valsi ja Ants Paju.
 
1.         Mandaatkomisjoni aruanne
 
Mandaatkomisjoni aruande esitas mandaatkomisjoni esimees Merike Viilup.
Aruanne on lisatud protokollile (Lisa 3)
Kongressile saabus ja registreerus 146 EAL-i liiget (isiklikult kohalolijate lõpparv 77, kohalolijale antud volitusega esindatud 69). Vastavalt Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seadusele ja Eesti Ajakirjanike Liidu põhikirja 10.9.2 punktile võib kongress vastu võtta otsuseid, kui on esindatud viiendik EAL-i liikmeskonnast pluss üks liige (st kokku 85). Seega on Eesti Ajakirjanike Liidu 25. kongress otsustusvõimeline.
 
Kongress otsustas mandaatkomisjoni aruande kinnitada.
 
Poolt: 146
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
2.         Juhatuse tegevuse aruanne
 
Juhatuse tegevuse aruande kandis ette juhatuse esimees Peeter Ernits koos juhatuse aseesimehe Helle Tiikmaa ning liikmete Ene Pajula ja Meelis Süllaga.
Aruanne lisatud protokollile(Lisa 4)
Kongress otsustas juhatuse aruande kinnitada.
 
Poolt: 110
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: 2
 
3.         EAL-i 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 
EAL-i 2011. aasta majandusaasta aruande kandis ette EAL-i juhatuse liige Madli Vitismann.
 
Kongress otsustas 2011. aasta majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitada.
 
Poolt: 120
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: 1
 
4.         Revisjonikomisjoni aruanne
 
Aruande kandis ette revisjonikomisjoni esimees Jelena Rootamm Valter.
Aruanne on lisatud protokollile(Lisa 6)
Kongress otsustas revisjonikomisjoni aruande kinnitada.
 
Poolt: 120
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: 1
 
 
5.         2012. majandusaasta eelarve kinnitamine ja eelarve tasakaalustamine liikmemaksu määra muutmise teel
 
EAL-i juhatuse liige Madli Vitismann esitles 2012. aasta eelarve kava (Lisad 7, 8).
Tegemist on säästueelarvega, mille puhul vajasid üksikasjalikku käsitlemist mitmed punktid. Ettekandja esitas põhjaliku ülevaate, sh EAL-i peasekretäri koondamisest ja sellest, et EAL-i juhatuse aseesimees Helle Tiikmaa tegi mitme kuu vältel ära kogu jaanuari lõpus koondamisteate saamisest haiguslehele läinud peasekretär Ebba Räätsa töö ja likvideeris varasemad vajakajäämised, teadmata, kas ta selle eest mingitki hüvitist saab.
Kongress otsustas üksmeelselt lubada korvata juhatuse liikme töö büroos juhatusliikme kompensatsiooni maksmisega. Samuti toetas kongress poliitilise otsusena võimaldada juhatusel operatiivselt tegutseda projektide eduka hankimise korral ja maksta projekti eelarve raames tegeliku töö tegijatele ning tulemuse saavutajatele tasu ka sel juhul kui tegemist on juhatuse liikmega.
 
Arutati EAL-i juhatuse koosoleku ettepanekut 25. kongressile EAL-i liikmemaksu määra muutmiseks eelarve tulude ja kulude tasakaalustamiseks.
Kongress otsustas lõpuks kinnitada uue liikmemaksu määra vastavalt EAL-i liikme Tiit Made ettepanekule, mis oli lihtne ja selge: vabastada aastamaksust üksnes EAL-i auliikmed ja tõsta tööealiste aastamaks määrani 50 EUR ning pensioniealiste aastamaks 29 EUR-ile. (Vt Lisa 8)
 
 
Kongress otsustas 2012. aasta eelarve kinnitada variandis C (vt lisad 7,8).
                              
Poolt: 120
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: 1
 
 
 
6.         Ametiühingulise katusorganisatsiooni kuuluvuse ja edasiste sammude otsustamine
Ettekande tegi EAL-i juhatuse liige Meelis Süld. Ta tegi ettepaneku vahetada ametiühingu katusorganisatsiooni. Selle põhjenduseks esitas ta graafiliselt kummagi organisatsiooni (TALO ja EAKL) nõudmised ja pakutava. Ta oli kutsunud EAL-i kongressile ka mõlema organisatsiooni esindajad, kuid tuli üksnes EAKL-i juht Harri Taliga, kes esines emotsioonidevaba, konstruktiivse ettekandega.
Küsimuste- ja sõnavõtuvoorus astusid üles Kadi Alatalu (kes rõhus TALO haletsemisele – EAL ei tohiks nuga selga lüüa katusorganisatsioonile, kuhu on jäänud vaid üks palgatöötaja) ning Merike Viilup, Ülo Siinmaa ja eelkõige Harri Treial, kes veenvalt rõhutasid EAKL-i plusse.
 
Hääletati eraldi TALO-st lahkumise ja EAKL-i astumise poolt.
 
TALO-st lahkumine
Poolt: 109
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: 17
 
EAKL-iga liitumine
Poolt: 108
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: 18
 
7.         Loomeliiduna tegutsemine ja Kultuurikoja liikmelisuse üle otsustamine
 
Ettekande tegi EAL-i juhatuse liikme Piret Mäeniidu koostatud materjali põhjal EAL-i juhatuse aseesimees Helle Tiikmaa. Ta rääkis asjatutest katsetest olla läbirääkimispartner riigiga ja rõhutas, et Kultuurikoda ON riigi partner. Ettepanek: liituda Kultuurikojaga. Seda toetasid sõnavõtjad Ülo Siinmaa, Merike Viilup ja Milla Mägi (viimaselt ka ettepanek Kultuuriministeeriumile ajakirjanduse sihtkapitali loomiseks). Teemakohaseid täpsustusi andis EAL-i esimees Peeter Ernits.
 
Kongress otsustas, et EAL liitub Kultuurikojaga.
 
Poolt: 121
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
8.         EALi kinnisvara puudutavate lepingute kohta otsuse langetamine
 
Ettekande tegi EAL-i juhatuse liige Madli Vitismann. Ta andis põhjaliku ülevaate EAL-ile kuuluva kinnisvara hetkeseisust. Küsimuse esitas Jelena Rootamm.
Kongress otsustas anda EALi juhatusele õiguse vastavalt sõlmitud eellepingule sõlmida ühe kinnistuosa tasuta võõrandamist sisaldav notariaalne leping.
 
Poolt: 118                                                                    
Vastu: ei olnud keegi
Erapooletuid: ei olnud
 
Sõnavõtuga esinesid Ülo Siinmaa, Enno Poldre ja veel mõned, kes tänasid juhatust põhjaliku eeltöö eest
Sõnavõtud on esitatud stenogrammis protokolli Lisas 9.
 
 
Kongressi lõpetamine
 
Kongressi lõppsõnaga esines EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits.
 
Kongress lõppes kell 17.04
 
Kongressi protokolli lisad:
 
1. Kongressil osalejate nimekiri, Lisa 1,15 lehel
2. Kongressi kutse, Lisa 2, 1 lehel
3. Mandaatkomisjoni aruanne, Lisa 3, 1 lehel
4. Juhatuse aruanne, Lisa 4, 8 lehel
5. 2011. majandusaasta aruanne, Lisa 5, 12 lehel
6. Revisjonikomisjoni aruanne, Lisa 6, 1 lehel
7. 2012. aasta eelarve, Lisa 7, 2 lehel
8. Kongressi ettekannete slaidid, Lisa 8, 26 lehel
9. Kongressi stenogramm 42 lehel
 
 
Kongressi juhataja:
Meelis Süld
 
Kongressi protokollija:
Eve Osa