Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  - XXVIII kongress
  - XXVII kongress
  - XXVI kongress
  - XXV kongress
  - XXIV kongress
  - XXIII kongress
  - XXII kongress
  - XXI kongress
  - XX kongress
  - XIX kongress
  - XVIII kongress
  - XVI kongress
  - XV kongress
  - XIV kongress
  - XIII kongress
  - XIII kongress
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

XXIII kongress

 

EESTI AJAKIRJANIKE LIIDU XXIII  KONGRESSI

PROTOKOLL

 

18. märtsil 2010

Tallinnas, Kreutzwaldi 14

Eesti Raadio I stuudio

 

Koosolek algas kell:

13.00

Lõppes kell:

15.38

 

 

Kongressi avamine

 

Kongressi avas EAL-i  juhatuse esimees Peeter Ernits.

 

Kongressist osavõtt

 

EAL-i kongressile valiti 76 delegaati, algusajaks oli kohal 60 delegaati, lisa nr 1.

Kongress on otsustusvõimeline, sest vastavalt EAL-i põhikirja p 4.12 on kongress otsustusvõimeline, kui seal on esindatud vähemalt pool EAL-i liikmeskonnast.

 

1.      Kongressi rakendamine. Toimkondade valimine

 

Kongressi juhatajaks valiti lihthäälteenamusega Peeter Ernits ja protokollijaks

Varja Sootak.

 

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku mälestada meie hulgast lahkunud Toivo Makki, Ago Ustalit, Evald Jõgist.

 

Lihthäälteenamusega valiti  kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon  koosseisus  Marika Katarina Arendia Elita Wolsky,  Grete Naaber, Milla Mägi.

 

Poolt   60          häält

Vastu  0             häält

Erapooletuid 0 häält

.

Juhatuse ettepanekul valiti kolmeliikmeline redaktsioonikomisjon koosseisus Jelena Rootamm Valter (esimees), Piret Mäeniit ja Ülo Vooglaid.

 

Poolt  60           häält

Vastu  0              häält

Erapooletuid  0 häält

 

 

Juhatuse ettepanekul valiti kolmeliikmeline mandaatkomisjon koosseisus: Liina Kusma (esimees), Arvi Matvei, Kersti Raudam.

Poolt   60          häält

Vastu  0             häält

Erapooletuid  0 häält

 

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada kodukord: ettekandeks kuni 10 minutit, sõnavõtuks/küsimusteks 3 minutit.

 

Poolt   60          häält

Vastu  0             häält

Erapooletuid 0 häält

 

Koosoleku juhataja Peeter Ernits luges ette päevakorra.

 

 

Päevakord:

 

 

Kongressi rakendamine. Toimkondade valimine.

 

Auhindade üleandmine .

 

Külaliste esinemised  – EV Justiitsminister Rein Lang.

 

Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine.

 

Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.

 

 

 

EALi juhatuse aruanne ja selle kinnitamine.

 

Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine.

 

2009. aasta majandusaruande kinnitamine.

 

2010. aasta eelarve kinnitamine.

 

 

 

Kongressi lõpetamine.

 

 

 

Kongressi päevakord vastab kutsel esitatule.

 

Kongress otsustas päevakorra kinnitada.

 

Poolt   60         häält

Vastu  0            häält

Erapooletuid 0 häält.

 

2.      Auhindade üleandmine

 

Peeter Ernits  kuulutab  välja  Aasta Ajakirjaniku auhinna ja annab üle laureaaditiitli Mart Ummelasele.  

 

3.     Külaliste esinemine

Peeter Ernits annab sõna kongressi külalisele  justiitsminister Rein Langile. Sõnavõtuga esineb Eesti Ekspressi peatoimetaja Priit Hõbemägi.

4.      Mandaatkomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

 

Mandaatkomisjoni aruande esitas mandaatkomisjoni esimees Liina Kusma.

Aruanne on lisatud protokollile, lisa nr 2.

Mandaatkomisjon teatas, et 11 Eesti Ajakirjanike Liidu osakonda valisid vastavalt põhikirjas ettenähtud esindusnormidele kongressile kokku 76 delegaati.

Kongressile registreerus alguseks 60 delegaati. Kongressile on saabunud 19 külalist. Seega on Eesti Ajakirjanike Liidu 23. kongress vastavalt Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusele ja EAL-i põhikirja punktile 4.14. otsustusvõimeline. Mandaatkomisjon tegi kongressile ettepaneku kinnitada mandaatkomisjoni aruanne ja kongressile valitud delegaatide volitused.

 

Kongress otsustas:

 

kinnitada mandaatkomisjoni aruanne ja kongressile valitud delegaatide volitused.

 

Poolt   60          häält

Vastu  0             häält

Erapooletuid 0häält

 

5.      Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

 

Jelena Rootamm-Valter tutvustas Põhikirja uut redaktsiooni. 

Peeter Ernits  tegi ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

 

Poolt   61         häält

Vastu  0            häält

Erapooletuid 0häält

 

6.      EAL-i juhatuse aruanne ja selle kinnitamine

 

Juhatuse tegevuse aruande kannab ette EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits.

Aruanne on lisatud protokollile, lisa nr 3 .

 

Repliigi esitas Endel Saar. Sõnavõtuga esinesid Tiit  Maksim ja Dimitri Klenski.

 

Kongress otsustas EAL-i tegevusaruande kinnitada.

 

Poolt   43         häält

Vastu  0             häält

Erapooletuid 0häält

 

7.      Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine

 

Aruande esitas revisjonikomisjoni liige  Jüri Raudsepp, lisa nr 4 .

Kongress otsustas revisjonikomisjoni aruande kinnitada.

Poolt   45        häält

Vastu  0           häält

Erapooletuid 1hääl

 

9.      2009. aasta majandusaruande kinnitamine

 

2009. aasta majandusaasta aruande esitas EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits, lisa nr 5.

 

Kongress otsustas EAL-i 2009. aasta majandusaruande kinnitada.

Poolt   55        häält

Vastu  0           häält

Erapooletuid 0häält

 

10.    2010. aasta eelarve kinnitamine

 

2010. aasta majandusaasta eelarve esitas EAL-i juhatuse esimees Peeter Ernits, lisa nr 6.

 

Kongress otsustas EAL-i 2010. aasta eelarve kinnitada.

 

Poolt   55       häält

Vastu   0        häält

Erapooletuid 0häält.

 

11.  Kongress lõppes kell  15. 38

 

Protokolli lisad:

Osavõtjate  nimekiri, lisa 1

Mandaatkomisjoni aruanne, lisa 2

Juhatuse aruanne, lisa 3

Revisjonikomisjoni aruanne, lisa 4

2009. aasta majandusaasta aruanne, lisa 5

2010. aasta eelarve, lisa 6

           

Koosoleku juhataja: Peeter Ernits

Koosoleku protokollija:  Varja Sootak